Het artikel van de maand


Leiderdorp in het jaar 1950, de tweede helft van het jaar.

Wie zich, op basis van een jaargang van het Leidsch Dagblad, een beeld vormt van Leiderdorp in 1950, treft een rustig dorp dat zich bezighoudt met dorpse zaken. Een rustig dorp in een onrustige wereld. De krantenkoppen maken bijna dagelijks melding van de oorlog in Korea, de moeizame relatie met Indonesië, de toenemende spanningen met de Sovjet-Unie en de terugkeer van militairen uit Indonesië.  

In de raadsvergadering van 4 augustus besloot de gemeenteraad dat de centrale verwarming in het raadhuis gereviseerd kon worden. Men had het koud genoeg gehad. Tevens werd besloten dat de Doesbrug op zondag dicht bleef en dat de aannemerscombinatie A. Mol, N. Mol, C. Meerburg en M. van der Velden eind augustus mocht beginnen met de bouw van vijf blokken van acht woningen in het Zijlkwartier.

Op 29 augustus vierde de heer Kuilenberg dat hij 25 jaar in dienst was bij de kleiwarenfabriek gebr. Ginjaar. Hij ontving een enveloppe met inhoud namens de firma en zijn vrouw een bos bloemen. Het personeel bedacht de heer Kuilenberg met een kamerlamp.

In een advertentie geplaatst op 31 augustus biedt de heer Braam uit de Koningsstraat een klein en zuinig vierdeursauto aan. Een “Willy’s Overland die 1 op 10 loopt.

Op 28 september werd een herdenkingsbijeenkomst gehouden door de Christelijke Oranjevereniging om te vieren dat de vereniging 30 jaar bestond. De heer van Osnabrugge werd gehuldigd omdat hij al deze 30 jaar secretaris was en aan koningin Juliana werd een telegram “van hulde” gestuurd.

De raadsvergadering van 13 oktober heeft niet lang geduurd. Het Leidsch Dagblad meldde dat de “raadsleden niet op hun praatstoel” zaten. Desondanks werd besloten tot de aanschaf van een nieuwe auto voor gemeentewerken ad fl. 17.185 en werd een krediet van fl. 170.000 vastgesteld voor de bouw van 40 arbeiderswoningen. 

Kaashandel A.P. Heykoop maakte op 4 november bekend dat zij vanuit Leiden naar een nieuwe en ruime vestiging aan de Van der Valk Boumanweg 40 verhuizen.

In de raadsvergadering van vrijdag 10 november behandelt de gemeenteraad een krediet om tot verbetering van dezelfde Van der Valk Boumanweg te komen. Tevens delen B&W mede dat de provincie de beschoeiing van de Rijn op zich zal nemen en in de toekomst het onderhoud daarvan voor haar rekening neemt. De provincie lost daarmee een belofte uit 1942 in, gedaan naar aanleiding van het tolvrij maken van de Leiderdorpse brug.

In een extra vergadering in de maand november maakte burgemeester van Diepeningen bekend dat de Leiderdorp in aanmerking komt voor de toewijzing van 54 woningen. Van Diepeningen maakte zijn titel als bouwburgemeester weer waar.

Gebouw Irene, in 1944 afgebroken op last van de Duitsers, werd op 22 november feestelijk geopend. Het gebouw maakte “een aangename en solide indruk” en er was plaats voor 300 personen.

De gemeentebegroting voor 1951 ten bedrage van fl. 475.000 was sluitend echter met een grote post onvoorzien, fl. 14.185 die nodig is voor salarisverhogingen en het aanstellen van een vakonderwijzer lichamelijke opvoeding, aldus de memorie van toelichting. De belastingcapaciteit van de gemeente is tot het “maximum gevuld”, extra inkomsten moeten komen uit de verkoop van bouwgrond en de “vermeerdering” van het aantal woningen. De gemeenteschuld bedraagt fl. 71 per inwoner, echter gecompenseerd door de grotere tegenwaarde van gemeentelijke eigendommen.

In de raadsvergadering van 8 december werd de vraag gesteld of de verkeersagent die in de Bruggestraat het verkeer regelt, vervangen wordt door stoplichten. De gemeenteraad heeft hier nog geen weet van.

Op 22 december wordt dokter Persant Snoep gehuldigd om dat hij 50 jaar huisarts is. Dominee Honnef heeft hem namens alle zijn patiënten toegesproken en vele van hen kwamen bloemen brengen naar de bekende dokterswoning in de Hoofdstraat.

In de laatste raadsvergadering van 1950 werd de nieuwe brandweerregeling aan de orde gebracht. Een andere rangindeling wordt voorgesteld met een adj. hoofdbrandmeester (commandant), een brandmeester 1ste klasse (ondercommandant), een onderbrandmeester en een brandwacht 2de klasse. De commandant en ondercommandant zouden een jaarsalaris moeten hebben van fl. 300 respectievelijk fl. 200. Alle anderen ontvangen een vergoeding per uur verrichte dienst. Raadslid van der Stoel was van mening dat de brandweer door deze nieuwe regeling topzwaar werd maar de overige leden deelde zijn bezwaar niet, waarop burgemeester van Diepeningen de vergadering sloot met een ieder een prettige jaarwisseling toe te wensen. Het jaar 1950 liep ten einde.

Bob Reidsma 25 maart 2024

Foto’s uit het archief van het Leiderdorps museum en uit het archief van ELO.


Zie ook 
www.leiderdorpsmuseum.nl